مزایده

بسمه تعالی
شرایط و چگونگی واگذاری اراضی مسکونی در شهر قوچان
1-    متقاضیان محترم می توانند از روز دو شنبه 23/11/91 تا پایان وقت اداری روز پنج شنبه 26/11/91 به امور اراضی اداره مراجعه   و پس از رویت نقشه ها و بررسی در محل با واریز مبلغ پنج میلیون ریال ودیعه به حساب شماره 26/68831419 نزد بانک شعبه ولی عصر قوچان و ارائه فیش مربوطه به امور اراضی اداره فرم ارائه نرخ پیشنهادی را در روز مقرر دریافت نمایند.
2-    متقاضیان محترم کلیه سوالات مندرج در فرم را شخصا" در روز شنبه مورخ 28/11/91 تکمیل و حداکثر تا ساعت 11 همان روز به صندوق مربوطه واریز می نمایند.
3-    هرگونه تغییر نام و یا اضافه نمودن نام افراد دیگر در فرم ارائه شده فاقد ارزش و قطعه فقط قابل واگذاری به فردیست که نام او در فرم درج شده است.
4-     تقاضا های ثبت شده درپایان وقت اداری روز شنبه بررسی خواهد شد و تقدم و تاخر تحویل تقاضا اولویتی را ایجاد نخواهد کرد.
5-    نتایج پس از بررسی در روز یکشنبه  مورخه 29/11/91 از ساعت 8 صبح در محل اداره اعلام خواهد شد.
6-    بالا ترین قیمت پیشنهادی به عنوان برنده قطعه معرفی و می بایست حداقل10 درصد حق تقدیمی پیشنهادی قطعه تخصیص داده شده را ظرف مدت 48 ساعت بر اساس فیش صادره به حساب جاری شماره     نزد بانک ملت شعبه ولی عصر قوچان واریز و فیش مربوطه را بانضمام تصویر شناسنامه و کارت ملی به مسول امور اراضی اداره تحویل نمایند.
7-    مستاجر بایستی حق تقدیمی قطعه برنده شده را حداقل تاسقف یک سوم کل ظرف مدت ده روز از تاریخ اعلام نتایج بصورت چک بین بانکی و یا نقد فراهم نموده و با مراجعه به این اداره فیش تهیه و به حساب مربوطه واریز نماید
8-    پس از واریز یک سوم حق تقدیمی بشرح بالا امکان تحویل زمین و سایر اقدامات برای تنظیم سند فراهم می گردد.و دو سوم باقی مانده ظرف دو سال و در دو قسط مساوی وصول خواهد شد.
 
آستان قدس رضوی
اداره املاک و اراضی قوچان فاروج شیروان
 
 
تذکر مهم
1-    پس از اعلام نتایج قطعی متقاضیانی که بعنوان برنده قطعه اعلام نشده اند می توانند جهت دریافت ودیعه واریزی از روزسه شنبه 1/12/91 به این اداره مراجعه و با دردست داشتن مدارک شناسائی و فیش واریزی نسبت به استرداد وجه فوق اقدام نمایند.
2-    درصورتیکه برندگان قطعات در موعد مقرر و به شرح فوق حقوق موقوفه را پرداخت ننمایند و مدارک مربوطه را ارائه ننمایند هیچگونه تعهدی برای تخصیص و واگذاری زمین ایجاد نخواهد شد و ضمن ضبط ودیعه در مرحله بعدی واگذاری نیز قطعه به متقاضی واگذار نمی شود و در صورت پرداخت بخشی از حق تقدیمی استرداد آن امکان پذیر نخواهد بود .
3-    سند اجاره به نام شخص برنده صادر و پس از صدور سند انتقال زمین به دیگران وفق مقررات مربوطه امکان پذیر خواهد بود.( درصورت واگذاری به غیر اقساط نقدا" دریافت می گردد.)
4-    نرخ پیشنهادی در صورتیکه مخدوش باشد باطل اعلام خواهد شد.
5-    فرم ارائه شده پس از تحویل فیش ودیعه هیچ گونه حقی برای متقاضان ایجاد ننموده و غیر قابل انتقا و اعتبار قسمت دوم آن صرفا" به عنوان رسید فیش می باشد.
6-    قسمت اول فرم قید شده در بند 2 شرایط واگذاری فقط در مرحله ثبت شده معتبر است و در مراحل بعدی فاقد هرگونه ارزش و اعتبار است.
7-    متقاضی می تواند فقط یک قطعه را انتخاب و قیمت پیشنهادی را ارائه نماید.
8-    پرداخت هزینه آماده سازی و سایر هزینه های احتمالی و هزینه صدور اسناد بعهده متقاضی می باشد.
9-    این اداره   در رد و یا قبول یک و یاکلیه پیشنهادات مختار خواهد بود.
10-متقاضیان می بایست در نگهداری فیش های ودیعه و قسمت دوم فرم پیشنهاد دقت لازم را بنمایند ودرصورت مفقود شدن امکان برگشت ودیعه وجود نخواهد داشت.
11-ودیعه نفرات دوم و سوم هرقطعه تا تعیین تکلیف برنده اولیه قابل برگشت نمی باشد.
 
آستان قدس رضوی
اداره املاک و اراضی قوچان- فاروج شیروان
 
 
 
 
 
 
اطلاعیه
به اطلاع کلیه متقاضیان می رساند : حسب دستور العمل صادره از تاریخ 23/07/91 به بعد شرکت افراد متقاضی زمین و تحت تکفل ایشان در سالن واگذاری منوط به تسویه حساب بدهی های معوقه از بابت حق تقدیمی زمینهای خریداری شده از آستان قدس رضوی میباشد. لذا افراد دارای بدهی معوقه مجاز به شرکت در مزایده نمی باشند و چنانچه در مزایده شرکت و قطعه ای را برنده شوند برابر ضوابط از لیست برندگان حذف خواهند شد.
آستان قدس رضوی
اداره املاک و اراضی قوچان فاروج شیروان
 
منوی اصلی
بازدیدها
تعداد بازديد اين صفحه: 7854
تعداد بازديد کنندگان سايت: 272388054 تعداد بازديد زيرپورتال: 142724 اين زيرپورتال امروز: 44 سایت در امروز: 25482 اين صفحه امروز: 1